www.SelfBuddha.com

    
        
   

䷄ 05

    
   

Ref :

    
   

Attending = « En attente »

    
   

http://selfbuddha.com/05-H-Attending.html

    
   

Here is the 64 Hexagrams List

    
   

Choose your Karma !

    
   

or

    
   

Generate a number 1>64

    
        
        
 

01

(||||||) = (乾 = qián = Force) Global # Martial Yoga Sequence

    
 

02

(¦¦¦¦¦¦) = (坤 = kūn = Field) # Basic

    
 

03

(|¦¦¦|¦) = (屯 = zhūn = Sprouting) # Thesaurus

    
 

04

(¦|¦¦¦|) = (蒙 = méng = Enveloping) # (Genesis => Ex-Libris)

    
 

05

(|||¦|¦) = (需 = xū = Attending) # Hexagram.s

    
 

06

(¦|¦|||) = (訟 = sòng = Arguing) = Justice

    
 

07

(¦|¦¦¦¦) = (師 = shī = Leading) # Army

    
 

08

(¦¦¦¦|¦) = (比 = bǐ = Grouping) = Alliance

    
 

09

(|||¦||) = (小畜 = xiǎo chù = Small Accumulating) = Harvest # Karma

    
 

10

(||¦|||) = (履 = lǚ = liu = Treading = Walking) = Foot

    
 

11

(|||¦¦¦) = (泰 = tài = Pervading = Pénétrant) = Peace

    
 

12

(¦¦¦|||) = (否 = pǐ = Obstruction) # Obsession

    
 

13

(|¦||||) = (同人 = tóng rén = Concording People = Fellowship)

    
 

14

(||||¦|) = (大有 = dà yǒu = Great Possession)

    
 

15

(¦¦|¦¦¦) = (謙 = qiān = Humbling) = Modesty

    
 

16

(¦¦¦|¦¦) = (豫 = yù = Providing-For = Prévoir) = Anticipation

    
 

17

(|¦¦||¦) = (隨 = suí = Following) # Civisurvey

    
  

18. ¦||¦¦| Corrupting (蠱 gǔ)

    
 

19

(||¦¦¦¦) = (臨 = lín = Nearing = Approcher)

    
  

20. ¦¦¦¦|| Viewing (觀 guān)

    
 

21

(|¦¦|¦|) = (噬嗑 = shì kè = "Gnawing Bite") # Tactics

    
 

22

(|¦|¦¦|) = (賁 = bì = Adorning) = Grace

    
 

23

(¦¦¦¦¦|) (剝 bō = Stripping) = Dissociate = Séparer

    
 

24

(|¦¦¦¦¦) = (復 = fù = Return.ing)

    
  

25. |¦¦||| Without Embroiling (無妄 wú wàng)

    
 

26

(|||¦¦|) = (大畜 = dà chù = Great Accumulating) # Training

    
 

27

27. |¦¦¦¦| Bazoo (頤 yí) = ロ

    
 

28

(¦||||¦) = (大過 = dà guò = Great Exceeding = Massive)

    
 

29

(¦|¦¦|¦) = (坎 = kǎn = Gorge)

    
  

30. |¦||¦| Radiance (離 lí)

    
  

31. ¦¦|||¦ Conjoining (咸 xián)

    
  

32. ¦|||¦¦ Persevering (恆 héng)

    
  

33. ¦¦|||| Retiring (遯 dùn)

    
 

34

(||||¦¦) = (大壯 = dà zhuàng = Great Invigorating) = Power

    
  

35. ¦¦¦|¦| Prospering (晉 jìn)

    
  

36. |¦|¦¦¦ Brightness Hiding (明夷 míng yí)

    
 

37

(|¦|¦||) = (家人 = jiā rén = Dwelling People = habitants = famille)

    
  

38. ||¦|¦| Polarising (睽 kuí)

    
 

39

(¦¦|¦|¦) = (蹇 = jiǎn = Limping = claudication) = Obstruction

    
  

40. ¦|¦|¦¦ Taking-Apart (解 xiè)

    
 

41

(||¦¦¦|) = (損 = sǔn = Diminishing = Decrementation)

    
  

42. |¦¦¦|| Augmenting (益 yì)

    
  

43. |||||¦ Parting (夬 guài)

    
  

44. ¦||||| Coupling (姤 gòu)

    
  

45. ¦¦¦||¦ Clustering (萃 cuì)

    
  

46. ¦||¦¦¦ Ascending (升 shēng)

    
 

47

(¦|¦||¦) = (困 kùn = Confining) # Submission

    
 

48

(¦||¦|¦) = (井 jǐng = Welling)

    
  

49. |¦|||¦ Skinning (革 gé)

    
  

50. ¦|||¦| Holding (鼎 dǐng)

    
  

51. |¦¦|¦¦ Shake (震 zhèn)

    
 

52

(¦¦|¦¦|) = (艮 = gèn = Bound) # Assise

    
 

53

(¦¦|¦||) = (漸 = jiàn= Infiltrating)

    
 

54

(||¦|¦¦) = (歸妹, guī mèi = "Converting The Maiden")

    
  

55. |¦||¦¦ Abounding (豐 fēng)

    
 

56

(¦¦||¦|) = (旅 = lǚ = Sojourning) # Mobilité

    
  

57. ¦||¦|| Ground (巽 xùn)

    
 

58

(||¦||¦ = 兌 duì = Open)

    
 

59

(¦|¦¦||) = (渙 huàn = Dispersing)

    
  

60. ||¦¦|¦ Articulating (節 jié)

    
 

61

(||¦¦||) = (中孚= zhōng fú = Centre Confirm.) = inner truth # Rhino

    
  

62. ¦¦||¦¦ Small Exceeding (小過 xiǎo guò)

    
  

63. |¦|¦|¦ Already Fording (既濟 jì jì)

    
 

64

䷿

(¦|¦|¦|) = (未濟 = wèi_jì = Not-Yet Fording) # Maitraya

    
        
        
   

www.SelfBuddha.com

    
        
        
www.000webhost.com