www.SelfBuddha.com

      
            
   

05

 

      
     

Ref :

      
     

Attending = « En attente »

      
     

http://selfbuddha.com/05-H-Attending.html

      
     

Here is 64 Hexagrams List

      
     

Choose your Karma !

      
            
     

Generate a number 1>64

      
            
            
   

01

(||||||) = (乾 = qián = Force) Global # Martial Yoga Sequence

      
   

02

(¦¦¦¦¦¦) = (坤 = kūn = Field) # Basic

      
   

03

(|¦¦¦|¦) = (屯 = zhūn = Sprouting) # Thesaurus

      
   

04

(¦|¦¦¦|) = (蒙 = méng = Enveloping) # (Genesis => Ex-Libris)

      
   

05

(|||¦|¦) = (需 = xū = Attending) # Hexagram.s

      
   

06

(¦|¦|||) = (訟 = sòng = Arguing) = Justice

      
   

07

(¦|¦¦¦¦) = (師 = shī = Leading) # Army

      
   

08

(¦¦¦¦|¦) = (比 = bǐ = Grouping) = Alliance

      
   

09

(|||¦||) = (小畜 = xiǎo chù = Small Accumulating) = Harvest # Karma

      
   

10

(||¦|||) = (履 = lǚ = liu = Treading = Walking) = Foot

      
   

11

(|||¦¦¦) = (泰 = tài = Pervading = Pénétrant) = Peace

      
   

12

(¦¦¦|||) = (否 = pǐ = Obstruction) # Obsession

      
   

13

(|¦||||) = (同人 = tóng rén = Concording People = Fellowship)

      
   

14

(||||¦|) = (大有 = dà yǒu = Great Possession)

      
   

15

(¦¦|¦¦¦) = (謙 = qiān = Humbling) = Modesty

      
   

16

(¦¦¦|¦¦) = (豫 = yù = Providing-For = Prévoir) = Anticipation

      
   

17

(|¦¦||¦) = (隨 = suí = Following) # Civisurvey

      
    

18. ¦||¦¦| Corrupting (蠱 gǔ)

      
   

19

(||¦¦¦¦) = (臨 = lín = Nearing = Approcher)

      
    

20. ¦¦¦¦|| Viewing (觀 guān)

      
   

21

(|¦¦|¦|) = (噬嗑 = shì kè = "Gnawing Bite") # Tactics

      
   

22

(|¦|¦¦|) = (賁 = bì = Adorning) = Grace

      
   

23

(¦¦¦¦¦|) (剝 bō = Stripping) = Dissociate = Séparer

      
   

24

(|¦¦¦¦¦) = (復 = fù = Return.ing)

      
    

25. |¦¦||| Without Embroiling (無妄 wú wàng)

      
   

26

(|||¦¦|) = (大畜 = dà chù = Great Accumulating) # Training

      
   

27

27. |¦¦¦¦| Bazoo (頤 yí) = ロ

      
   

28

(¦||||¦) = (大過 = dà guò = Great Exceeding = Massive)

      
   

29

(¦|¦¦|¦) = (坎 = kǎn = Gorge)

      
    

30. |¦||¦| Radiance (離 lí)

      
    

31. ¦¦|||¦ Conjoining (咸 xián)

      
    

32. ¦|||¦¦ Persevering (恆 héng)

      
    

33. ¦¦|||| Retiring (遯 dùn)

      
   

34

(||||¦¦) = (大壯 = dà zhuàng = Great Invigorating) = Power

      
    

35. ¦¦¦|¦| Prospering (晉 jìn)

      
    

36. |¦|¦¦¦ Brightness Hiding (明夷 míng yí)

      
   

37

(|¦|¦||) = (家人 = jiā rén = Dwelling People = habitants = famille)

      
    

38. ||¦|¦| Polarising (睽 kuí)

      
   

39

(¦¦|¦|¦) = (蹇 = jiǎn = Limping = claudication) = Obstruction

      
    

40. ¦|¦|¦¦ Taking-Apart (解 xiè)

      
    

41. ||¦¦¦| Diminishing (損 sǔn)

      
    

42. |¦¦¦|| Augmenting (益 yì)

      
    

43. |||||¦ Parting (夬 guài)

      
    

44. ¦||||| Coupling (姤 gòu)

      
    

45. ¦¦¦||¦ Clustering (萃 cuì)

      
    

46. ¦||¦¦¦ Ascending (升 shēng)

      
   

47

(¦|¦||¦) = (困 kùn = Confining) # Submission

      
   

48

(¦||¦|¦) = (井 jǐng = Welling)

      
    

49. |¦|||¦ Skinning (革 gé)

      
    

50. ¦|||¦| Holding (鼎 dǐng)

      
    

51. |¦¦|¦¦ Shake (震 zhèn)

      
   

52

(¦¦|¦¦|) = (艮 = gèn = Bound) # Assise

      
   

53

(¦¦|¦||) = (漸 = jiàn= Infiltrating)

      
    

54. ||¦|¦¦ Converting The Maiden (歸妹 guī mèi)

      
    

55. |¦||¦¦ Abounding (豐 fēng)

      
   

56

(¦¦||¦|) = (旅 = lǚ = Sojourning) # Mobilité

      
    

57. ¦||¦|| Ground (巽 xùn)

      
   

58

(||¦||¦ = 兌 duì = Open)

      
   

59

(¦|¦¦||) = (渙 huàn = Dispersing)

      
    

60. ||¦¦|¦ Articulating (節 jié)

      
   

61

(||¦¦||) = (中孚= zhōng fú = Centre Confirm.) = inner truth # Rhino

      
    

62. ¦¦||¦¦ Small Exceeding (小過 xiǎo guò)

      
    

63. |¦|¦|¦ Already Fording (既濟 jì jì)

      
   

64

䷿

(¦|¦|¦|) = (未濟 = wèi_jì = Not-Yet Fording) # Maitraya

      
            
            
     

And now Trance training !

      
            
     

www.SelfBuddha.com

      
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
www.000webhost.com